Følg oss på Instagram og Facebook

facebook knapp images

Agenturer

 comfort1 

Illuxtron logo ny2

qualiko logo EYELeds Logo

Alminnelige salgsvilkår for vareleveranser

1. Tilbud
Tilbud er kun bindende innenfor angitt tidsrom.

2. Prisberegning
Prisene beregnes FOB Elektro Energi AS Strømmen, eks. mva og er fastsatt i norske kroner. Prisene beregnes etter offentlige avgifter og som gjelder ved avtalens inngåelse. Bestillinger som understiger NOK 500,- tillegges et småordretillegg på NOK 100,-. Leveranser til utlandet tillegges en administrativ handlingskostnad pålydende NOK 50,- pr. ekspedisjon.

3. Levering
Leveringstid er basert på opplysninger gitt fra våre leverandører, og vi forplikter oss derfor på vegne av våre kunder å følge opp at dette overholdes ved skriftlig bestilling fra kunden. Ved forsinkelser skal kunden underrettes uten opphør. Hvis kunden ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kundens regning og risiko. Elektro Energi AS kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Dog kan ingen av partene stilles ansvarlig ved force majour eller ved andre uforutsette hendelser.

4. Forsendelse
All forsendelse foregår i samsvar med kunden og for kundens risiko.

5. Salgspant
Elektro Energi AS forbeholder seg pant (salgspant) i de solgte varene inntil fakturabeløpet er oppgjort i sin helhet innen fristens utløp. Ved for sen innbetaling gjelder statens regulativ om % rentetap som debiteres kunden.

6. Betalingsbetingelser
Varer betales kontant eller innen den tidsfrist som er skriftlig avtalt. Ved for sen innbetaling belastes forsinkelsesrente med 1,00% pr. mnd. Ved misslighold av en eller flere fakturaer anses alle fakturaer som forfalt.

7. Reklamasjon
Ved mottagelse av varer forplikter kunden seg til omgående å kontrollere at forsendelsen stemmer overens med bestillingen. Avvik, skade, feil og evt. mangler må fremmes umiddelbart til Elektro Energi AS, dog senest innen 8 dager. Elektro Energi AS kan etter den utløpte tidsfrist ikke lenger stilles ansvarlig ovenfor kunden.

8. Garanti og ansvar
Elektro Energi AS forplikter seg til å levere en feilfri og funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner. Elektro Energi AS ansvar begrenses dog til transportskader oppstått før levering (se pkt. 4), samt produksjon/fabrikasjon og materalfeil. Ved reklamasjonsberettigede feil/mangler er Elektro Energi AS ansvarlig for å foreta reparasjon og utskiftning av defekte deler kostnadsfritt for kunden. Den defekte vare returneres Elektroenergi AS som foretar nødvendig reperasjon i forståelse med kunden. Hvis kunden ønsker at Elekto Energi AS skal utføre slik reparasjon ved egen destinasjon, må kunden selv dekke kostnader som påføres Elektro Energi AS forbundet med reise, overnatting og diett iflg. dennes gjeldene satser.

9. Annulering
Kjøpsavtalen kan kun endres eller sies opp med Elektro Energi AS sitt skriftlige samtykke, eller hvis avtalt leveringstid ikke overholdes( jfr. pkt.3)

10. Returer
Retur av kjøpte varer skal kun finne sted ved skriftlig samtykke fra Elektro Energi AS, og skal skje for kundens egen regning og risiko. Følgende bestemmelser gjelder for behandling av returgods:

  • Materiell/vare som returneres pga.feilekspedering eller fabrikasjonsfeil, godskrives kunden i si helhet.
  • Ved avtalt retur av feilfri vare beregnes et returgebyr tilsvarende minimum 20% av varens nettoverdi på kjøpstidspunktet, dog ikke mindre enn NOK 100,
11. Tvister
Tvister som oppstår i forbindelse med bestillingen skal avgjøres etter norsk rett.

12. Prisvarighet
Vår produktkatalog (som kan lastes ned her) trykkes som priskatalog 1 gang pr år. Prisendringer fra produsent kan derfor påvirke våre utsalgspriser gjennom året.

Telefon: (+47) 63 81 44 05